Nowo??: modu? obliczania op?at za prawo do dysponowania cz?stotliwo?ci? – ICS telecom

Posted by: In: Press releases, Products, Resources 26 Jul 2013 Tags: , ,

Polscy nadawcy radiowi i telewizyjni!

 

 

Nowo??

TARYFA DYFUZJI

 

Specjalnie dla Was :

modu? obliczania op?at za prawo do dysponowania cz?stotliwo?ci?

 

Fees2014-2

Program ICS telecom V12 zosta? wzbogacony o unikalny modu? taryfa dyfuzji pozwalaj?cy na szybkie i pewne obliczenia wysoko?ci op?at rocznych za prawo do dysponowania cz?stotliwo?ciami dla polskich nadawców programów telewizyjnych i radiowych. Umo?liwia porównanie ró?nic op?at aktualnych, wed?ug Ustawy z 2004, z obliczeniami kosztów wed?ug nowych za?o?e?.

 

Nasz nowy modu? taryfa dyfuzji poka?e Wam dok?adny aktualny rozk?ad op?at, wyliczy i porówna go z nowym, uwzgledniaj?cym zasi?g stacji w wybranym przez Was modelu propagacji, wy?wietli wszystkie informacje dotycz?ce ilo?ci pokrywanych obszarów (gmin wiejskich, gmin miejsko-wiejskich, miast z wy??czeniem miast na prawach powiatu, miast na prawach powiatu). Obliczy koszty zarówno dla ka?dej stacji, jak i dla ca?ej sieci, bez reklam albo z reklamami, bior?c pod uwag? wszystkie za?o?enia nowej tabeli op?at.

 

Z jasnym i precyzyjnym raportem Excel w r?ce nie b?dziecie ju? si? zastanawia?, jak sobie poradzi? z wprowadzeniem w ?ycie nowego zarz?dzenia.

 

Klasyczne funkcje ICS telecom pomog? Wam jak zwykle, je?eli b?dzie taka potrzeba, na optymalizacj? sieci tak, aby zmniejszy? wydatki uwzgl?dniaj?c nowe regu?y gry.

 

 

taryfa dyfuzji jest do dyspozycji poprzez zakup oprogramowania ICS telecom w formie zakupu wieczystego, rocznego leasingu albo miesi?cznych Cloud’ow – taryfa dyfuzji product albo poprzez zamówienie gotowego raportu – taryfa dyfuzji study.

ROZPORZ?DZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie rocznych op?at za prawo do dysponowania cz?stotliwo?ci? ROZPORZ?DZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 grudnia 2013 r.
w sprawie rocznych op?at za prawo do dysponowania cz?stotliwo?ci?

 

2014:

Fees2014-1

2005:

Fees2005-1

ATDI Sp. z.o.o
Warsaw (00-363)
ul. Nowy ?wiat 54/56
POLAND
Tel +48 22 828 92 08
Contact kontakt@atdi.pl
Web site www.atdi.pl

 

Related Posts