In: Press releases, Services 09 Apr 2014 Tags: , , , , ,

ATDI is currently working on the project of “The design, construction and implementation of the radio subsystem of ERTMS / GSMR, the design and construction of fiber-optic cables and construction of transmission systems”, being implemented as part of the project POIi? 7.1-25 Building infrastructure for GSM-R system in accordance with the  European Railway Traffic Management System ERTMS on the railway line E20/C-E 20 corridor F, Kunowice – Terespol.

In partnership with THALES and NSN

 

The Ordering Party:

PKP Polish Railway Lines S.A.

ul. Targowa 74

03-734 Warsaw, Poland

 

 

Read more

In: Press releases, Products, Services 30 Jan 2014 Tags: , , , ,

Wstępne planowanie radiowe GSM-R dla linii kolejowych objętych

Narodowym Planem Wdrażania ERTMS w Polsce

 

ATDI z sukcesem zakończyła na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. opracowanie projektu „Wstępnego planowania radiowego GSM-R dla linii kolejowych objętych Narodowym Planem Wdrażania ERTMS w Polsce”. Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym ERTMS w Polsce obejmuje 15 tys. km linii kolejowych. Nasz projekt w fazie pierwszej objął 7,5 tys. km linii kolejowych. Głównym celem tego przedsięwzięcia było opracowanie wstępnego planowania radiowego systemu GSM-R dla niemal 7,5 tys. km linii kolejowych z podziałem na 2 etapy zgodnie z harmonogramem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: 7.1-36 i 7.1-37.

PKPmap

Wyniki realizacji przedmiotu zamówienia będą stanowiły część specyfikacji inwestycji na projekt i budowę systemu GSM-R w Polsce jako, że Polska sieć infrastrukturalna ma docelowo dorównać standardom europejskim. Wdrożenie systemu GSM-R z pewnością poprawi atrakcyjność polskiej sieci kolejowej zarówno pod względem zapewnienia interoperacyjności kolei, usprawnienia transportu towarów jak i przemieszczania ludzi na terytorium Polski oraz poza jej granicami.

 

 

Opracowując wstępne planowanie radiowe, dodatkowo zostały wzięte pod uwagę następujące zagadnienia:

–        analiza środowiskowa pod względem ochrony ludności oraz ochrony przyrody,

–        analizy techniczne

–        analizy ruchu

–        planowanie częstotliwości

–        analiza interferencji

–        analiza i symulacja sieci

 

Dokonując opracowania wstępnego planowania radiowego GSM-R, ATDI zastosowało autorskie specjalistyczne narzędzie ICS Telecom, spełniające wysokie standardy i wymagania Zamawiającego PKP Polskie Linie Kolejowe.

PKPics

  Mapa  zbiorcza z obliczonym pokryciem radiowym dla systemu GSM-R.

 

Podsumowanie wyników wstępnego planowania GSM-R:

 • Całkowita długość analizowanych linii kolejowych [km] – 7283,198
 • Długość linii kolejowych z ETCS L2 [km] – 3350,925
 • Długość linii kolejowych bez ETCS L2 [km] – 3932,273
 • Całkowita liczba OR – 1099
 • Liczba OR na liniach z ETCS L2 – 687
 • Liczba OR na liniach bez ETCS L2 – 412
 • Średnia odległość między sąsiednimi OR dla wszystkich linii [km] – 6,627
 • Średnia odległość między sąsiednimi OR dla linii z ETCS L2 [km] – 4,877
 • Średnia odległość między sąsiednimi OR dla linii bez ETCS L2 [km] – 9,544

 

 

ZAŁOŻENIA DO PLANOWANIA RADIOWEGO

Wstępne planowanie radiowe GSM-R uwzględniało następujące założenia:

 1. W obrębie komórki niedopuszczalne są alokacje wspólno- i sąsiedniokanałowe dla kanałów BCCH-TCH; dla alokacji kanałów TCH. Przyjęto separację minimum 600 kHz;
 2. W komórkach sąsiednich nie wolno rozmieszczać tych samych kanałów ani kanałów przyległych. Przyjęto separację minimum 400 kHz;
 3. W komórkach sąsiednich (tzw. neighbour cells) niedopuszczalne są alokacje wspólnokanałowe niezależnie od typu kanału (tzn. zarówno dla kanałów BCCH jak i TCH), należy też – w miarę możliwości – unikać alokacji sąsiedniokanałowych. Przyjęto separację minimum 400 kHz;
 4. Minimalny poziom pokrycia radiowego w zależności od rodzaju linii kolejowej oraz przeznaczenia systemu GSM-R:

a)      prawdopodobieństwo pokrycia 95% oparte o poziom pokrycia 38.5 dBμV/m (-98 dBm) dla komunikacji głosowej i transmisji danych nie krytycznych dla bezpieczeństwa,

b)      prawdopodobieństwo pokrycia 95% oparte o poziom pokrycia 41.5 dBμV/m (-95 dBm) na liniach ETCS z poziomami 2/3 dla szybkości niższych lub równych 220 km/h.

5. Dla celów planowania radiowego poziom pokrycia jest określany jako natężenie pola w antenie na dachu lokomotywy, tj. 4m nad torem. Jako założenie jest tu brana pod uwagę antena izotropowa z zyskiem 0dBi;

6. Jako rodzaj pokrycia radiowego dla linii przeznaczonych do instalacji ETCS poziom 2, przyjęto dwie warstwy pokrycia radiowego (Double coverage);

7. Uwzględnienie podczas planowania radiowego:

a)      dróg dojazdowych,

b)      linii energetycznych w pobliżu,

c)       innej infrastruktury, która mogłaby zostać wykorzystana do instalacji stacji bazowych,

d)      przeszkód terenowych (wzniesienia, budynki itp.).

8. Ustalenie optymalnej konfiguracji sektorów stacji bazowych i azymutów promieniowania;

9. Uwzględnienie aspektów środowiskowych pod względem ochrony ludności i ochrony przyrody.

 

KONFIGURACJA SIECI GSM-R

Konfiguracja sieci GSM-R na liniach z ETCS poziom 2

Jako rodzaj pokrycia radiowego dla linii przeznaczonych do instalacji ETCS poziom 2, przyjeto dwie warstwy pokrycia radiowego (Double coverage). Rozwiązanie to polega na zastosowaniu redundancji stacji bazowych i pozwala na zachowanie wymaganego poziomu pokrycia radiowego w sytuacji awarii:

 • jednej stacji bazowej;
 • dwóch lub więcej stacji bazowych z puli nieparzystej;
 • dwóch lub więcej stacji bazowych z puli parzystej.

 

Jako sposób pokrycia dla linii na których system GSM-R będzie współpracował z systemem ETCS poziom 2, jako wariant bazowy zastosowano podwójne pokrycie radiowe z BTS zlokalizowanymi naprzemiennie.

 GSMR1

Podwójne pokrycie – BTS naprzemienne.

 

Konfiguracja sieci GSM-R na liniach bez ETCS

Jako sposób pokrycia dla linii na których system GSM-R będzie zapewniał jedynie usługę łączności głosowej i transmisji danych niekrytycznych dla bezpieczeństwa, zastosowano pojedyncze pokrycie radiowe.

 GSMR2

Pojedyncze pokrycie

ALOKACJA CZĘSTOTLIWOŚCI

Dla linii bez ETCS:

 • przy alokacji kanałów w obrębie komórki stosowano odstęp minimum 600 kHz,
 • przy alokacji kanałów w komórkach sąsiednich stosowano odstęp minimum 400 kHz.

 GSMR3

Schemat alokacji kanałów dla linii bez ETCS 2

Dla linii z ETCS poziom 2:

 • przy alokacji kanałów w obrębie komórki stosowano odstęp minimum 600 kHz,
 • przy alokacji kanałów w komórkach sąsiednich należących do tej samej warstwy stosowano odstęp minimum 400 kHz,
 • przy alokacji kanałów w komórkach sąsiednich należących do różnych warstw stosowano odstęp minimum 400 kHz.

 GSMR4

Schemat alokacji kanałów dla linii z ETCS 2

 

Do analizy interferencji/częstotliwości przyjęto następujące wartości współczynników ochronnych:

Kanały BCCH:

 • współczynnik ochronny dla zakłóceń wspólnokanałowych (n = 0) – C/I = 16 dB,
 • współczynnik ochronny dla zakłóceń sąsiedniokanałowych (n = 1) – C/I = -6 dB,

Kanały TCH:

 • współczynnik ochronny dla zakłóceń wspólnokanałowych (n = 0)  – C/I = 10 dB,
 • współczynnik ochronny dla zakłóceń sąsiedniokanałowych (n = 1) – C/I = -12 dB.

Podczas planowania radiowego wzięto również pod uwagę obostrzenia wynikające z uzgodnień międzynarodowych dla systemu GSM-R.

ConstraintDiag2

TUNEL ŚREDNICOWY

Dla linii kolejowych przebiegających w tunelu przyjęto następującą konfigurację:

 • w obrębie podziemnych stacji kolejowych zastosowano standardowe stacje bazowe z antenami zawieszonymi na konstrukcji nośnej stropu (na filarach),
 • w obrębie tuneli zastosowano stacje bazowe typu „MicroCell” zlokalizowane wraz z antenami bezpośrednio na ścianie tunel.

 Tunel

In: Press releases, Products, Services 14 Jan 2014 Tags: , ,

The European Railway System ERTMS in Poland includes 15 000 km of railway lines. The main objective of this project was to perform the radio planning for GSM-R system of almost 7 500 railway lines, divided into 2 stages according to schedule of the Operational Programme Infrastructure and Environment No. 7.1-36 and 7.1-37.

. Radio planning
. Environmental analysis (human hazard, Natura 2000)
. Technical analysis
. Traffic analysis
. Frequency planning (including cross-border coordination – HCM)
. Interference analysis
. Optimization
. Report

This project was performed using Prospective planning and Route planning functions included in ICS designer as well as our new Frequency assignment engine.

More information

More information about ATDI radio planning and network optimization
More information about ICS designer

About PKP: http://pkp.pl/